KÁDÁRTAI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET

8411 Veszprém, Veszprém külterület 192. hrsz.

ALAPÍTVA: 1991

Tájékoztató a tagfenntartói státuszhoz kapcsolódó alapszabályi rendelkezésről

Az Egyesület 2016. január 3-án tartott közgyűlésen, 6/2016.(01.03.) számú határozattal elfogadott  Alapszabálya alapján a tagfenntartói státuszra vonatkozó hatályos rendelkezések a következők:

V.

A tagság

Az egyesület tagjai:

b.) Tagfenntartó díjat fizető tagok

Azon horgászok, akik előző évben teljes jogú tagok voltak és - ha erre kötelezve voltak - teljesítették a közösségi munkavégzési kötelezettségüket, azonban az adott évben - bármilyen okból - nem kívánnak éves tagdíjat fizetni és az azzal járó jogosultságokat élvezni, a kötelezettségeket teljesíteni, de nem akarják elveszíteni az egyesületi tagságukat. A tagfenntartás évében, a közgyűlés által meghatározott mértékű un. tagfenntartói tagdíjat kötelesek a tárgyév június hó 30. napjáig fizetni.

Részt vehetnek az egyesület minden tevékenységében. teljes joggal rendelkeznek a közgyűlésen, azonban az egyesület horgásztaván tagként nem horgászhatnak. Nem terheli őket a kötelező közösségi munkavégzési kötelezettség az adott tagfenntartói évben.

A tagfenntartói tagság folyamatosan legfeljebb három éven át tartható fenn, a negyedik évben éves tagdíj fizetésével teljes jogú taggá kell válni, ellenkező esetben kizárással megszűnik a tagsági jogviszony.

VII.

A tagsági jogviszony megszűnése

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárja azt a tagot:

a.) Aki az éves tagdíjjal vagy tagfenntartói díjjal, az egyszeri belépési un. halasítás díjjal, az előző naptári évben fennmaradt közösségi munkaóra megváltásának díjával, illetve egyéb díjakkal hátralékban van és tartozását az írásbeli felszólításban megjelölt póthatáridő kitűzésével és a jogkövetkezményekre, mint a kizárásra történő figyelmeztetéssel megjelölt határidő alatt sem egyenlíti ki.

A kizárás nem érinti az egyesületnek hátralékos díjra, ill. egyéb díjakra vonatkozó követelését

Hátralékos tagdíj, vagy egyéb, az egyesület felé fenn álló követelés bírósági úton is érvényesíthetőek.

Amennyiben az egyesületi tag tagsági viszonya megszűnt, de a tónál stéggel és/vagy felépítménnyel rendelkezett, személyesen (vagy örököse) a tagsági jogviszony megszűnését követő 30 (harminc) napon belül, írásban és igazoltan köteles az egyesület elnöksége felé bejelenteni, hogy a stéget és/vagy a felépítményt el kívánja bontani, melyre 30 (harminc) nap áll rendelkezésére, beleértve a természeti környezet teljes helyreállítását is. Lehetőség van ezek továbbadására az általa ugyanezen bejelentésében megnevezett egyesületi tag részére. E bejelentés fenti határidőben való elmaradása esetében, a horgászhellyel (stéggel) és/vagy a felépítménnyel az egyesület, tulajdonosként jogosult rendelkezni.

VIII.

A tagok jogai

A tagoknak jogukban áll:

c.) Amennyiben bármi okból az éves tagdíj befizetését az adott évben nem kívánja eszközölni, de a tagsági jogviszonyát fenn kívánja tartani, ennek érdekében jogosult az adott évre csupán tagfenntartói tagdíjat fizetni – amennyiben az előző évre igazoltan teljesítette közösségi munkavégzési kötelezettségét vagy azt megváltotta – azzal, hogy a tagfenntartás évében nem jogosult területi engedélyre. A közösségi munka végzésére sem kötelezett, azonban ha horgászhellyel (stéggel) részben vagy egészben rendelkezik annak, és annak vagy az ott található felépítménynek balesetmentes valamint esztétikai állapotfenntartásáról köteles gondoskodni. Amennyiben a tagfenntartó a következő évben – vagy a tagfenntartói éve közben – az éves tagdíjat be kívánja fizetni, a teljes összegű éves tagdíjat meg kell fizetnie. Utóbbi esetben a már befizetett tagdíj kompenzációra van lehetőség, de a közösségi munkavégzési kötelezettsége ez esetben is a teljes évre vonatkozik.

Alapszabályunk a halőrháznál tanulmányozható, az egyesület tevékenységével kapcsolatos egyéb információ pedig a www.kadartaibanyato.hu honlapunkon megtalálható.